مدیریت خدمات دانشجویی- معرفی
شرح وظایف

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

• نظارت بر تهیه، طبخ و توزیع غذا در محل سلف سرویس و خوابگاههای تحت پوشش (برادران-خواهران)

• نظارت بر امر بهداشت محیطهای طبخ و توزیع غذا .

• نظارت در تهیه و ارایه کارت بهداشتی پرسنل در امر تهیه و طبخ غذا

• کنترل بهداشتی مواد غذایی اعم از کیفیت مواد اولیه و تاریخ تولید و انقضاء آنها

• صدور کارت اتوماسیون تغذیه

• برنامه ریزی و برنامه تهیه غذایی متناسب با فصول سال .

-   نظارت و تأیید صورت وضعیت کار پیمانکار تغذیه

-  ارایه غذا به دانشجویان و کارکنان وتنظیم و ارایه برنامه غذایی متناسب با نیاز آنها.

-  رسیدگی به نارساییهای فنی، بهداشتی و تأسیساتی سلف سرویس و اهتمام در برطرف ساختن آنها

- ارایه غذا به دانشجویان در سه وعده صبح، ظهر و شام به جز جمعهها به همراه مخلفات مانند ماست، ترشی، خیار شور، میوه، سوپ، آش و...

- ارایه سه وعدهای غذا به دانشجویان در ایام امتحانات حتی در روزهای جمعه.

-  پی گیری و دریافت سهمیه اقلام غذایی دانشگاه از وزارتخانه                                      

 -  ارایه غذا به اردوها، مراسم، همایشها و غیره

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت خدمات دانشجویی:
http://khu.ac.ir/find-75.6316.28181.fa.html
برگشت به اصل مطلب