مدیریت خدمات دانشجویی- کارکنان
کارکنان خوابگاه های تهران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
محل
اداره امور خوابگاه‌­ها
خوابگاه خواهران سهند
خوابگاه  خواهران مطهری
خوابگاه برادران لاله‌زار
خوابگاه  خواهران توحید
شماره تماس مستقیم
۸۸۳۱۰۰۰۹
۸۸۸۳۴۹۹۵
۸۸۷۳۳۹۹۹- ۸۸۳۳۹۷۱۸
۶۶۳۴۳۰۶۰- ۶۶۳۴۳۰۴۵
۶۶۹۳۶۹۸۸ - ۶۶۹۳۶۸۹
داخلی
۴۴۳۰   
-
ــ
ــ
ــ
محل
خوابگاه  رودسر
خوابگاه  شمس آباد
پیگیر فنی خوابگاه‌ها
انباردار
شماره تماس مستقیم
۸۸۹۴۲۶۲۵
۲۲۹۴۹۶۲۲ - ۲۲۹۴۹۶۲۱
۸۸۸۳۰۸۹۳
-
داخلی
-
-
۴۴۱۴
۴۴۵۲

ملیحه باقری
دیپلم

سرپرست خوابگاه

شهین مرادی
کارشناس

سرپرست خوابگاه
             عشرت شهدادی
کارشناس ارشد

سرپرست خوابگاه
     

منوچهر رشیدی

متصدی خوابگاه

علی کیانی

متصدی خوابگاه
     
یوسف سخاوت

کارشناس

مسئول دفتر

هادی نیکی
کارشناس ارشد

متصدی امور رایانه

فاطمه زارعی
کارشناس

سرپرست خوابگاه

مریم حکیم جوادی
دیپلم

سرپرست خوابگاه

عرب سلمانی
کارشناس

سرپرست خوابگاه
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت خدمات دانشجویی:
http://khu.ac.ir/find-75.22469.52102.fa.html
برگشت به اصل مطلب