مدیریت خدمات دانشجویی- مقررات بازپرداخت وام ها
تاریخ درخواست وام های دانشجویی در سال ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها
زمان پرداخت وام های دانشجویی در سال ۱۴۰۱
جدول نوع، مبلغ و زمان بندی اعطای وام های دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰

وام تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل دوره روزانه در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
وام شهریه دانشجویان نوبت دوم ( شبانه ) در نیمسال  اول سال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰   
وام ضروری دانشجویان دوره روزانه نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰     
وام مسکن  ( ودیعه مسکن متاهلی ) دانشجویان دوره روزانه نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰
وام ویژه دانشجویان روزانه دکتری تخصصی نا پیوسته

وام تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل دوره روزانه در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
وام تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل دوره روزانه در نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
وام شهریه دانشجویان نوبت دوم ( شبانه ) در نیم‌سال  اول سال تحصیلی۱۴۰۰- ۱۳۹۹
وام شهریه دانشجویان نوبت دوم ( شبانه ) در نیم‌سال  دوم سال تحصیلی۱۴۰۰- ۱۳۹۹
 وام ضروری دانشجویان دوره روزانه نیم‌سال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹
وام ضروری دانشجویان دوره روزانه نیم‌سال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹
 وام (ودیعه ) مسکن متاهلین دانشجویان دوره روزانه نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹
وام (ودیعه ) مسکن متاهلین دانشجویان دوره روزانه نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹
وام ویژه دانشجویان روزانه دکتری تخصصی نا پیوسته نیم سال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹
وام ویژه دانشجویان روزانه دکتری تخصصی  نا پیوسته نیم سال دوم سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت خدمات دانشجویی:
http://khu.ac.ir/find-75.5867.58845.fa.html
برگشت به اصل مطلب