مدیریت خدمات دانشجویی- کارکنان تهران
تغذیه تهران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

بابک موریانی نژاد-  -مسئول تغذیه تهران -تماس مستقیم۸۶۰۷۲۷۴۶ - داخلی ۴۴۰۶
ابراهیم امینی- دیپلم-مسئول اتوماسیون تغذیه- داخلی ۲۲۰۵

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت خدمات دانشجویی:
http://khu.ac.ir/find-75.5683.25897.fa.html
برگشت به اصل مطلب