مدیریت خدمات دانشجویی- ارتباط با ما
شماره های تماس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
معاونت دانشجویی تهران کد ۰۲۱
نام دفتر تلفن مستقیم داخلی دورنویس
مدیریت امور دانشجویی ۸۸۸۳۰۸۹۳ ۴۴۱۴ ــ
دبیرخانه و بایگانی امور دانشجویی ــ ۴۴۰۸ ــ
حسابداری امور دانشجویی ۸۶۰۷۰۹۰۴ ۴۴۴۸ ــ
امور تغذیه ــ ۴۴۰۶ ــ
آشپزخانه ــ ۲۲۰۵ ــ
فیش فروشی ــ ۲۷۲۲ ــ
اداره رفاه دانشجویی ۸۸۸۲۹۲۰۴ ۴۴۶۵ ــ
اداره امور خوابگاه‌­ها ۸۸۳۱۰۰۰۹ ۴۴۳۰ ــ
خوابگاه خواهران سهند ۸۸۸۳۴۹۹۵ - ــ
خوابگاه  خواهران مطهری ۸۸۷۳۳۹۹۹
۸۸۳۳۹۷۱۸
ــ ــ
خوابگاه برادران لاله‌زار ۶۶۳۴۳۰۶۰
۶۶۳۴۳۰۴۵
ــ ــ
خوابگاه  خواهران توحید ۶۶۹۳۶۹۸۸
۶۶۹۳۶۸۹
ــ ــ
خوابگاه برادران رودسر ۸۸۹۴۲۶۲۵ - -
خوابگاه خواهران بهارستان ۳۳۹۵۲۰۲۰ - -
خوابگاه پسران شمس آباد ۲۲۹۴۹۶۲۲
۲۲۹۴۹۶۲۱
پیگیر فنی خوابگاه‌ها ۸۸۸۳۰۸۹۳ ۴۴۱۴ -
انباردار - ۴۴۵۲ -

میزمت وپاسخگوئی معاونت دانشجوئی پرد
میزخدمت وپاسخگوئی معاونت دانشجوئی پردیس کرج۰۲۶
واحد ارائه دهنده خدمات شماره ثابت کارشناس پاسخگو شماره داخلی  
دفتر معاونت دانشجوئی ۰۲۶۳۴۵۵۰۷۰۲ مریم مجلسی ۲۳۷۶
دفتر مدیریت دانشجوئی ۰۲۶۳۴۵۲۲۹۰۱ منصور ستاری
صدیقه باقری
۲۲۵۴
اداره تغذیه ۰۲۶۳۴۵۳۰۶۴۵ دکتر فردین امیرخانی
عالیه پرند
۲۶۰۵
۲۶۰۹
اداره رفاه دانشجویان ۰۲۶۳۴۵۲۰۶۳ راحله خادمیان پور
فریبا وهاب زده
فاطمه فارسی
فاطمه علیرضائی
حسن ناصری
۲۲۵۷
اداره امور خوابگاهها ۰۲۶۳۴۵۱۱۰۰۹ دکتر آزاد آهنگران
فریبا بیاتی
نرگس کارخانه

۲۶۴۱
۲۲۵۱
سرپرست خوابگاه برادران ۰۲۶۳۴۵۱۷۸۲۳ احمد علی رحمتی ۲۸۶۰
سرپرست خوابگاه خواهران ۰۲۶۳۴۵۱۳۰۰۶ فهیمه نائیجی
شهناز بهرامعلیپور
۲۲۵۵
مرکز مشاوره ۰۲۶۳۴۵۲۳۳۳۵

۰۲۶۳۴۵۱۳۴۷۹
معصومه یوسفی
معصومه یکله
مریم فردوسی
زهرا رحمانی خواه

۲۳۸۴
تربیت بدنی ۰۲۶۳۴۵۱۷۴۴۰ دکتر مسعود جوکار
فرشید کاظمی
خانم فرجی
ــ
مرکز بهداشت ودرمان ۰۲۶۳۴۵۱۱۲۴۹ دکتر عصمت آموزگار
فریده رحمانی
ــ
کمیته انضباطی ۰۲۶۳۴۵۱۰۰۱۰ مرتضی محمد نیا ــ
ITامور بهمن عسگری ــ

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت خدمات دانشجویی:
http://khu.ac.ir/find-75.23667.54324.fa.html
برگشت به اصل مطلب