مدیریت خدمات دانشجویی- توحید
خوابگاه دختران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
آدرس: میدان توحید- ایستگاه بی آرتی- جنب بانک دی
شماره تماس: ۶۶۹۳۶۹۸۹               نگهبانی: ۶۶۹۳۶۹۸۸
ظرفیت : ۱۲۰ نفر
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت خدمات دانشجویی:
http://khu.ac.ir/find-75.23528.54129.fa.html
برگشت به اصل مطلب