مدیریت خدمات دانشجویی- اطلاعیه ها
نرخ غذای دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/15 | 

نرخ مصوب دانشجویی در شصت و سومین نشست هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به شرح جدول می باشد.
ردیف
عنوان مبلغ مصوب یک پرس )ریال(
۱ صبحانه ۳۰/۰۰۰
۲ غذای متوسط هزینه ۴۰/۰۰۰
۳ غذای پرهزینه ۶۰/۰۰۰
 
  


توضیحات :
-  نرخ غذای دانشجویان سنواتی مطابق ضوابط و مقررات مربوطه به میزان ۲ تا ۳ برابر نرخ دانشجویان روزانه به تشخیص هیأت رئیسه دانشگاه تعیین خواهد شد.
 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت خدمات دانشجویی:
http://khu.ac.ir/find-75.5950.65943.fa.html
برگشت به اصل مطلب