مدیریت خدمات دانشجویی- کارکنان تهران
کارکنان رفاه تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فرزانه نظرزاده- کارشناس ارشد مطالعات زنان- رییس اداره وام های دانشجویی و تسویه حساب-شماره تماس مستقیم۸۸۸۲۹۲۰۴-۰۲۱- داخلی ۴۴۶۵
پروانه رضایی- کاردان- کارشناس وام و تسویه - شماره تماس مستقیم۸۸۸۲۹۲۰۴-۰۲۱- داخلی ۴۴۶۵
 سپیده مرادی - کارشناس-کارشناس وام و تسویه - شماره تماس مستقیم۸۸۸۲۹۲۰۴-۰۲۱- داخلی ۴۴۶۵

 

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت خدمات دانشجویی:
http://khu.ac.ir/find-75.5708.25911.fa.html
برگشت به اصل مطلب